Nasze 3 Filary Programowe

Przez ostatnich 8 lat odbierano lokalnym władzom kompetencje i pieniądze, obciążając nierzadko dodatkowymi obowiązkami. O wszystkich sprawach miała decydować władza centralna a zwłaszcza jej prawdziwy ośrodek decyzyjny na ul. Nowogrodzkiej. Dla wspólnot lokalnych były co najwyżej tekturowe czeki rozdawane „po uważaniu” dla tych, którzy potrafili się wieszać na klamkach biur poselskich posłów rządzącej partii.

W tych wyborach musimy więc odbudować samorządność jako władzę stanowienia o sobie i uczciwej, równej konkurencji o środki na rozwój lokalny. Dzięki odblokowaniu przez nowy rząd naszych relacji z Unią Europejską będą wkrótce dostępne na poziomie lokalnym europejskie fundusze na ambitne projekty rozwojowe. Wybrane przez obywateli władze nie mogą już dłużej zajmować się jałowymi i kompromitującymi całą lokalną społeczność sporami o „strefy wolne od LGBT”, ale zająć się realnymi potrzebami mieszkańców wspólnoty jak dostęp do dobrej edukacji, służby zdrowia, komunikacji, prawo do czystego środowiska itp.

Powiatowa Inicjatywa Wyborcza idzie do wyborów z programem opartym na trzech filarach:

 1. BEZPIECZEŃSTWO

To podstawowa potrzeba człowieka. Bez poczucia bezpieczeństwa trudno planować przyszłość, myśleć o założeniu rodziny, inwestować w edukację, rozwijać działalność gospodarczą. A nasze położenie to – od 24 lutego 2022 roku – bezpośrednie sąsiedztwo kraju toczącego wojnę o przetrwanie z imperialną potęgą Rosji Putina. Doświadczyliśmy tego osobiście i namacalnie przyjmując falę uchodźców, która przetoczyła się przez teren powiatu wczesną wiosną 2022 r, poczuliśmy bliskość wojny, gdy na przygraniczny Jaworów spadały rosyjskie rakiety. Trzymamy kciuki za zwycięstwo Ukrainy, bo od tego zależą także nasze osobiste losy, ale sami musimy być przygotowani na to, że wojna i jej skutki mogą stać się, w perspektywie nadchodzących lat, także naszym doświadczeniem.

Dlatego jako radni Rady Powiatu w Lubaczowie podejmiemy następujące działania:

 • w zakresie edukacji publicznej: wesprzemy wprowadzenie w zarządzanych prowadzonych przez powiat szkołach szerszego programu edukacji proobronnej z pogłębieniem współpracy z organizacjami pozarządowymi, specjalizującymi się w działaniach w tym obszarze, wprowadzimy szkolenia z zakresu reagowania w sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa we współpracy z policją, strażą pożarną i strażą graniczną oraz administracją rządową,
 • w zakresie promocji i ochrony zdrowia: uruchomimy we współpracy z placówkami medycznymi, instytucjami powiatowymi i gminami program kursów pierwszej pomocy i zadbamy o wyposażanie w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia jak najliczniejszych placówek w całym powiecie. Tego rodzaju umiejętności przydadzą się także w codziennym życiu,
 • w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i polityki senioralnej: zadbamy o aktualizację lub stworzenie od podstaw planów ewakuacji i opieki na wypadek różnych zagrożeń osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych ze względu na wiek lub chorobę,
 • w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli: w porozumieniu z administracją rządową, policją, strażą pożarną upowszechnimy wiedzę na temat systemu alarmowania o różnych zagrożeniach na terenie powiatu,
 • w zakresie obronności: będziemy wspierać budowę strzelnicy sportowej w powiecie lubaczowskim i rozwój sportu strzeleckiego,
 • w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń: dokonamy inwentaryzacji wszystkich obiektów powiatowych pod kątem ich wykorzystania na potrzeby obrony cywilnej, np. jako schrony, a także ich wyposażenia,
 • w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych: zadbamy o utrzymanie i remonty dróg powiatowych, aby przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu najbardziej odległych od centrum części powiatu, zwiększać bezpieczeństwo ruchu drogowego, ułatwić dojazd do odległych miejscowości karetki pogotowia czy straży pożarnej,
 • będziemy wspierać wszelkie działania obliczone na bezpieczeństwo kobiet w zakresie ochrony przed przemocą, dyskryminacją, praw do opieki zdrowotnej i decydowania o sobie. Podobną ochroną obejmiemy młodzież zwłaszcza w kwestii zabezpieczenia przed przemocą, agresją w sieci internetowej i uzależnieniami,
 • nasze bezpieczeństwo – w sferze zagrożeń militarnych – zależy od wyniku wojny w Ukrainie i od naszych sojuszy w ramach NATO i Unii Europejskiej. Poprzednie władze centralne, a za ich przykładem także samorządowe, stale dyskredytowały naszych partnerów z UE i NATO, zwracając się ku tym siłom politycznym w Europie, które nie ukrywały swoich związków z Rosją Putina. Koalicja 15 Października zerwała z tą szkodliwą i niebezpieczną dla kraju polityką umacniając pozycję Polski w UE i NATO. Te działania powinny minimalizować obawy przed wzrostem zagrożenia ze Wschodu, ale nasze propozycje w dziedzinie bezpieczeństwa mają swoje uzasadnienie i także na czas pokoju jako umiejętności i procedury na wypadek klęsk naturalnych i niebezpiecznych wydarzeń, których dziś nie potrafimy przewidzieć.
 1. PRACA

Aktywizacja gospodarcza powiatu, wzrost inwestycji tworzących nowe, stabilne miejsca pracy będzie możliwy, gdy ten region będzie się cieszył poczuciem bezpieczeństwa zewnętrznego. Jego walory kulturowe i przyrodnicze staną się prawdziwym atutem przyciągającym w te strony turystów i inwestorów, gdy trwały pokój zapanuje w granicach naszego sąsiada. Wówczas przed rynkiem pracy na terenie powiatu lubaczowskiego otworzą się nowe perspektywy. Kiedy zostanie uruchomiony międzynarodowy program odbudowy Ukrainy – powiat lubaczowski leżący pomiędzy dwoma dużymi przejściami granicznymi w Hrebennem i Korczowej oraz dysponujący przejściem w Budomierzu i kolejowym w Werchracie powinien wykorzystać te swoje silne strony. To atuty dla lokowania tu przedsięwzięć gospodarczych wpisujących się w program odbudowy.

 • w ramach przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy: będziemy zabiegać o uwzględnienie potrzeb inwestycyjnych powiatu u Pełnomocnika Rządu ds. Odbudowy Ukrainy posła Pawła Kowala;
 • przygotujemy w porozumieniu z gminami i zainteresowanymi przedsiębiorcami propozycje lokalizacji inwestycji obliczonych na rynek ukraiński jako spójną i zintegrowaną ofertę inwestycyjną regionu,
 • będziemy zabiegać o poprawę infrastruktury komunikacyjnej umożliwiającej dogodny dostęp do terenów inwestycyjnych,
 • będziemy zabiegać o rewitalizację linii kolejowej 101 Jarosław – Bełżec (dziś definiowanej jako: „drugorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa łącząca stację Munina ze stacją Hrebenne”) w pełnowartościowy szlak kolejowy mający istotne znaczenie gospodarcze i militarne,
 • przeorientujemy system wsparcia i szkoleń osób poszukujących pracy pod potrzeby inwestorów, którzy ulokują firmy w naszym regionie,
 • w ramach rolnictwa i leśnictwa będziemy – współpracując z samorządami gminnymi i przedsiębiorcami – wspierać łączenie działalności rolnej i leśnej z tworzeniem podmiotów „zielonej energetyki” (wiatraki, biogazownie, fotowoltaika, magazyny energii), aby docelowo zapewnić samowystarczalność energetyczną powiatu,
 • będziemy zabiegać o inwestycje w modernizację linii energetycznych na terenie powiatu,
 • rozszerzymy – w ramach polityki senioralnej, prorodzinnej i wsparcia osób niepełnosprawnych – współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie, organizując konkursy dotacyjne na sfinansowanie przekazywania tych zadań powiatu do realizacji przez NGO,
 • będziemy zabiegać o pozyskanie środków unijnych i z innych źródeł międzynarodowych na doposażenie i wzmocnienie kadrowe lubaczowskiego szpitala, aby mógł poszerzyć ofertę usług medycznych na leczenie niektórych kategorii urazów ofiar wojny w Ukrainie.
 1. ROZWÓJ

Bezpieczeństwo, wzmocnienie rynku pracy w regionie będzie stymulować rozwój innych dziedzin życia w powiecie. W takiej sytuacji będzie można w pełni wykorzystać walory kulturowe i krajobrazowe regionu.

 • w ramach kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami będziemy kontynuować i rozwijać dotychczasowe praktyki ochrony wieloetnicznego historycznego dziedzictwa regionu, które stanowi o jego oryginalności i atrakcyjności,
 • będziemy upowszechniać wyjątkowy charakter kulturowy regionu w działaniach na rzecz promocji powiatu i wspierania kultury fizycznej i turystyki poprzez rajdy rowerowe i piesze szlakami atrakcji turystycznych, wspieranie wydawnictw popularyzujących region, udział w wystawach i targach turystycznych,
 • będziemy wspierać najciekawsze projekty promocyjne zgłaszane przez organizacje pozarządowe i lokalne wspólnoty w ramach konkursów na dotacje z budżetu obywatelskiego,
 • powiat lubaczowski posiada bogate zasoby niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zarówno związanego z tradycjami, jak i sztuką oraz rzemiosłem. Nadszedł czas, by wykorzystać potencjał drzemiący w artystach, twórcach ludowych, rzemieślnikach i lokalnych aktywistach kultury,
 • będziemy wspierać i promować wspólne przedsięwzięcia środowisk młodzieżowych i senioralnych w ramach solidarności międzypokoleniowej szczególnie poprzez działalność młodzieżowej rady powiatu i powiatowej rady seniorów,
 • szczególną wartością naszego regionu jest lokalna przyroda, obszary uzdrowiskowe w Horyńcu-Zdroju, walory krajobrazowe wszystkich gmin powiatu, produkcja zdrowej regionalnej żywności, bogate doświadczenia środowiska pszczelarskiego, hodowców ryb i producentów znakomitej jakości serów. Lokalne produkty, którymi możemy się pochwalić wszędzie są takie właśnie, gdyż powstają w zdrowym, nieskażonym środowisku. Będziemy w ramach zadania ochrony środowiska i przyrody wspierać wszystkie działania służące zachowaniu ekologicznej czystości regionu i jego bioróżnorodności,
 • równocześnie będziemy wspierać wymianę niskoemisyjnych źródeł ogrzewania domów na systemy ekologiczne oraz tworzenia w powiecie stacji monitorowania powietrza, którego jakość w okresie zimowym na obszarach zabudowy jednorodzinnej daleko odbiega od wyobrażeń o regionie słabo zindustrializowanym.

Nasz program i jego rozwinięcie będzie przedmiotem konsultacji społecznych przeprowadzanych na mocy Art. 3d, ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym.